Forma spolupráce

 

S každým klientom je uzatvorená zmluva o vedení účtovníctva.

Ing. Gabriel Brecko (IČO: 40935744) je poistený za škodu spôsobenú klientom pri vedení účtovníctva (poistná suma 66 tis. €).

Spoločnosť Ing. Gabriel Brecko s.r.o. (IČO: 36792608) je poistená za škodu spôsobenú klientom pri vedení účtovníctva (poistná suma 66 tis. €).

Škodou sa rozumie pokuta, penále, sankčný úrok, úrok z omeškania.

Tlačové výstupy (faktúry, výplatné pásky, ...) zasielame elektronickou poštou, zo strany klienta je nutná minimálna počítačová zručnosť (internet, elektronická pošta).

 

vedenie účtovníctva

* klient nám po skončení mesiaca (do 15. dňa nasledujúceho mesiaca) doručí všetky doklady (osobne, poštou  alebo vhodením do poštovej schránky), väčšie firmy niekoľkokrát do mesiaca

* doklady zaúčtujeme

* podľa požiadaviek klienta následne zasielame ďalšie informácie napr. výsledok hospodárenia, zoznam neuhradených záväzkov a pohľádávok, zoznam vystavených a prijatých faktúr a pod. elektronickou poštou  v PDF formáte alebo v Exceli

* na základe pokynov klienta vystavíme pre jeho odberateľov faktúry a zašleme ich elektronickou poštou  v PDF formáte, ISDOC formáte

* na základe plnomocenstva a pokynov klienta môžeme vykonávať úhrady záväzkov cez internetbanking

* po skončení roka bude spracovaná účtovná závierka  a následne doručené klientovi v PDF formáte (elektronickou poštou), elektronickou formou na Daňový úrad (na základe plnomocenstva)

 

spracovanie miezd

* klient nám po skončení mesiaca (do 15. dňa nasledujúceho mesiaca) doručí podklady k spracovaniu miezd  (osobne, poštou, elektronickou poštou alebo vhodením do poštovej schránky)

* po spracovaní miezd klientovi zašleme výplatné pásky elektronickou poštou  v PDF formáte

* na základe plnomocenstva zašleme do Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovní, na Daňový úrad mesačné výkazy elektronickou formou