Forma spolupráce

 

S každým klientom je uzatvorená zmluva o vedení účtovníctva.

Spoločnosť je poistená za škodu spôsobenú klientom pri vedení účtovníctva. 

Tlačové výstupy (faktúry, daňové priznania, výplatné pásky, ...) zasielame elektronickou poštou, zo strany klienta je nutná minimálna počítačová zručnosť (internet, elektronická pošta).

 

vedenie účtovníctva

* klient nám po skončení mesiaca doručí všetky doklady (osobne, poštou  alebo vhodením do poštovej schránky), väčšie firmy niekoľkokrát do mesiaca

* doklady zaúčtujeme, vyhotovíme daňové priznanie k DPH a zašleme ho elektronickou formou na Daňový úrad (na základe plnomocnstva)

* podľa požiadaviek klienta následne zasielame ďalšie informácie napr. výsledok hospodárenia, zoznam neuhradených záväzkov a pohľádávok, zoznam vystavených a prijatých faktúr a pod. elektronickou poštou  v PDF formáte alebo v Exceli

* na základe pokynov klienta vystavíme pre jeho odberateľov faktúry a zašleme ich elektronickou poštou  v PDF formáte

* na základe plnomocenstva a pokynov klienta môžeme vykonávať úhrady záväzkov cez internetbanking (príp. homebanking)

* po skončení roka budú spracované účtovná závierka a daňové priznanie a následne doručené klientovi v PDF formáte (elektronickou poštou príp. poštou), elektronickou formou na Daňový úrad (na základe plnomocenstva)

 

spracovanie miezd

* klient nám po skončení mesiaca doručí podklady k spracovaniu miezd  (osobne, poštou, elektronickou poštou alebo vhodením do poštovej schránky)

* po spracovaní miezd klientovi zašleme výplatné pásky elektronickou poštou  v PDF formáte

* na základe plnomocenstva zašleme do Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovní, na Daňový úrad mesačné výkazy elektronickou formou 

 

spracovanie daňových priznaní pre  klientov nepodnikateľov

* klient nám doručí všetky doklady (poštou, elektronickou poštou alebo vhodením do poštovej schránky)

* vyhotovíme daňové priznanie k dani z príjmu a zašleme ho klientovi elektronickou poštou v PDF formáte