Zmeny vo výkazoch - výkaz ziskov a strát

21.02.2010 18:01

Účet 547 (tvorba opr. položiek k pohľadávkam) má samostatný riadok č. 21.