Zmeny vo výkazoch - súvaha

21.02.2010 00:00

Účet 353 (pohľadávky za upísane vlastné imánie) sa vykazuje v pasívach (-) na riadku č. 072.