Zákon o dani z príjmov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/

Zákon o dani z pridanej hodnoty

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222/20190101.html

Zákon o dani z motorových vozidiel

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20201201.html

 
Zákon o správe daní (daňový poriadok)
 
 
Zákon o účtovníctve
 
 
Opatrenie MFSR - podvojné účtovníctvo pre podnikateľské subjekty
 
 
Opatrenie MFSR - podvojné účtovníctvo pre nepodnikateľské subjekty
 
 
Zákonník práce
 
 
Zákon o sociálnom poistení
 
 
Zákon o zdravotnom poistení
 
 
Obchodný zákonník
 
 
Zákon o cestovných náhradách
 
 
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 
 
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach  (Covid-19)